Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Hur ser framtiden för bankaktier ut?

Att storbankerna gör storvinster är inte riktigt en rättvisande bild av verkligheten, visst tjänar de pengar men de har också stora organisationer så räknat i procent är avkastningen inte speciellt hög jämfört med andra större bolag på marknaden. Bankerna har inte lyckats med att gå bättre än börsen.

Bankaktier – är de speciella?

Banksektorn fungerar inte som en fri marknad, verksamheten är belastad med regleringar, vilket kanske är befogat. Bankerna har en speciell funktion i vårt samhälle både under finanskriser och vad gäller penningtvätten men de är även i skottlinjen politiskt. Aktien har kommit lite på efterkälken med undantag för Avanza som har en tillväxtprofil och en tydlig inriktning mot onlinemäkleri. Avanza är dynamiska och annorlunda och agerar helt på ett annat sätt än storbankerna som är äldre, mer heltäckande och har fysiska kontor. Man värderas också på ett annat sätt, det finns de som ser Avanza mer som ett fintech-bolag. Aktien har för övrigt gått mycket bättre än de traditionella bankaktierna. Den har haft en positiv kursutveckling.

Fintech-bolag eller banker?

Avanzas online-konkurrent Nordnet, med moderbolaget börsnoterat, har en liknande profil och följer digitaliseringstrenden. Dessa har båda mer status som fintech-bolag än rena banker, vilket kan ha att göra med ett mer dynamiskt agerande och en högre grad av marknadskänsla i hur man möter sin omgivning.

En skillnad mellan ett fintech-bolag och en traditionell bank är tillväxtfaktorn. Avanza har tillväxt, vilket Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank saknar. Storbankerna har brottats med den stenhårda digitaliseringen men också av en del skandaler som penningtvätt. låg ränta och nya regleringar som uppkommit av finanskrisen – regleringar som även påverkar kunderna. Dock är det tillväxtfaktorn som varit den mest avgörande, det vill säga bristen på tillväxtmöjligheter påverkar bankaktier.

Mättnad på intäktskällor

De skandinaviska bankernas främsta inkomstkälla är bolånen, och där har man förlorat kunder till nya alternativa aktörer även om dessa fortfarande har en ganska liten marknadsandel är de innovativa. Bolånemarginalerna har sjunkit och självklart har amorteringskravet gjort att tillväxten hållits tillbaka något. Bankindex på börsen har gått ner 28 % på några år medan andra marknader gått upp.

Framtiden för bankaktier

Det är alltid svårt att säga, och man ska vara medveten om att begreppet “bankaktier” numera innefattar både traditionella banker och banker som är mer lika fintech-bolag och som hittills haft en bättre tillväxt. Visst kan det finnas anledningar att satsa på traditionella bankaktier för att få lite direktavkastning, trots att bankerna brukar ha någon form av kris med tio-elva års mellanrum är det en förutsägbar investering.